Таны холбож болох хамгийн шилдэг “Дуунд дурлах Акума” ишлэлийн цуглуулга