Акаме Га-гийн дайчин болохыг нотолсон 3 булатын ишлэл